Podstawa Prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator i właściciel danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WPW Wojciech Pietrak, os. Zwycięstwa 24/47, 61-651 Poznań, NIP: 8792430452

Czas przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

Cele zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji Usługi przez Usługodawcę.

Cele:

prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym – w przypadku odstąpienia przez Pana/Panią od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji,

analityczny (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. Cookies, Google Analytics, Pixel Facebooka

przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora,

wysyłka newslettera  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane zbierane w celach analitycznych

W celach analitycznych wykorzystujemy narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Informacje w ten sposób pozyskane (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwery Google Inc. w USA gdzie są przechowywane. Za pomocą pozyskanych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie, sporządza raporty z aktywności na Stronie oraz proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Wiemy, że istnieje możliwość przekazywania przez Google informacji stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi Google Inc. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności Google Analitics uzyskać można na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

Formularz kontaktowy

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi Użytkownicy upoważniają niniejszą witrynę do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o informacje, wyceny lub innego rodzaju żądania wskazane na nagłówku formularza.

Dane osobowe: Email, Imię

Lista mailingowa lub newsletter

Dzięki subskrypcji listy mailingowej lub newsletteru adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące tego bloga. Twój adres e-mail może być również dodany do tej listy w wyniku rejestracji na stronie lub po dokonaniu zakupu.

Dane osobowe: Cookie, Email, Imię

Formularz wyboru uroczystości

W czasie korzystania z usług Absolutoria.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon (używany w najpilniejszych kwestiach organizacyjnych) oraz dane dotyczące Twojego kierunku studiów.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Uroczystości i związanych z nimi usług i produktów. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:
a. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;
b. gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter ;
c. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu;
d. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO.
Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będzie dostawca systemu mailingowego i usługi hostingu.

Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Aby przeciwdziałać ewentualnym ryzykom, zawarte zostaly umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpie-czeństwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule

Jakie masz prawa do swoich danych

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora przy pomocy których realizowana jest Usługa, lub inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów,

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się z Absolutoria.pl np. poprzez adres e-mail biuro@absolutoria.pl

Proszę pamiętać, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Tobie  prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak i prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, prawo przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w uroczystościach

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Ponieważ świat i prawo nieustannie się zmienia, również polityka prywatności będzie ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z bloga i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (użytkowników) serwisu.

Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2022

Prawa Autorskie

Copyright © Absolutoria.pl.

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Absolutoria.pl lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli.

Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną zawartości jaki i całości tego serwisu www jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Absolutoria.pl.
Pojedyncze dokumenty publikowane przez Absolutoria.pl w ramach tego serwisu www mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.